فکر کردم که چون اصلا در مورد ASP بحث نکردیم. برای شروع یک مثال ساده برای کاربرانی که تا حدودی با ASP آشنا هستند ذکرکنیم سپس مطالب بیشتری در مورد برای علاقه مندان درج نماییم.

توضیح اینکه ASP مخفف کلمات Active Server Pages هست و یکی از انواع زبان های برنامه نویسی ServerSide یا سمت سرویس دهنده است.

در این مثال می آموزید که چند فایل را با استفاده از کد نویسی این زبان برنامه نویسی به سرور آپلود کنید. لازم به ذکر است که این مقاله از سایت آموزشی ایرانیان (http://www.amoozeshi.com ) استخراج شده است.

برای دیدن مقاله بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید

آپلود چند فایل توسط ASP

notepad را باز کنید و کد های زیر را در آن قرار دهید و با نام uploadimages.asp ذخیره کنید.

كد:

<%
displaymsg=session("displaymsg")
%>
<form method="post" enctype="multipart/form-data" name="addimages" action="upload.asp">
<table width="65%" border="0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="3">
<%
if displaymsg<>"" then
%>
<tr>
<td colspan="2" height="30" align="center"><font color="red"><%=displaymsg %></font></td>
</tr>
<%
session("displaymsg")=""
end if
%>
<tr>
<td height="30">Image :</td>
<td height="30"><input name="attach1" type="file" size="25"></td>
</tr>
<tr>
<td height="30">Image :</td>
<td height="30"><input name="attach2" type="file" size="25"></td>
</tr>
<tr>
<td height="30">Image :</td>
<td height="30"><input name="attach3" type="file" size="25"></td>
</tr>
<tr>
<td height="30">Image :</td>
<td height="30"><input name="attach4" type="file" size="25"></td>
</tr>
<tr>
<td height="30">Image :</td>
<td height="30"><input name="attach5" type="file" size="25"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="UPLOAD"></td>
</tr>
</table>

فایل دیگری را باز کنید و کد های زیر را درون آن قرار دهید و با نام upload.asp ذخیره کنید.

<%

Class FreeASPUpload
Public UploadedFiles
Public FormElements

Private VarArrayBinRequest
Private StreamRequest
Private uploadedYet

Private Sub Class_Initialize()
Set UploadedFiles = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set FormElements = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set StreamRequest = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
StreamRequest.Type = 1 'adTypeBinary
StreamRequest.Open
uploadedYet = false
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
If IsObject(UploadedFiles) Then
UploadedFiles.RemoveAll()
Set UploadedFiles = Nothing
End If
If IsObject(FormElements) Then
FormElements.RemoveAll()
Set FormElements = Nothing
End If
StreamRequest.Close
Set StreamRequest = Nothing
End Sub

Public Property Get Form(sIndex)
Form = ""
If FormElements.Exists(LCase(sIndex)) Then Form = FormElements.Item(LCase(sIndex))
End Property

Public Property Get Files()
Files = UploadedFiles.Items
End Property

'Calls Upload to extract the data from the binary request and then saves the uploaded files
Public Sub Save(path)
Dim streamFile, fileItem

if Right(path, 1) <> "\" then path = path & "\"

if not uploadedYet then Upload

For Each fileItem In UploadedFiles.Items
Set streamFile = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
streamFile.Type = 1
streamFile.Open
StreamRequest.Position=fileItem.Start
StreamRequest.CopyTo streamFile, fileItem.Length
streamFile.SaveToFile path & fileItem.FileName, 2
streamFile.close
Set streamFile = Nothing
fileItem.Path = path & fileItem.FileName
Next
End Sub

Public Function SaveBinRequest(path) ' For debugging purposes
StreamRequest.SaveToFile path & "\debugStream.bin", 2
End Function

Public Sub DumpData() 'only works if files are plain text
Dim i, aKeys, f
response.write "Form Items:<br>"
aKeys = FormElements.Keys
For i = 0 To FormElements.Count -1 ' Iterate the array
response.write aKeys(i) & " = " & FormElements.Item(aKeys(i)) & "<BR>"
Next
response.write "Uploaded Files:<br>"
For Each f In UploadedFiles.Items
response.write "Name: " & f.FileName & "<br>"
response.write "Type: " & f.ContentType & "<br>"
response.write "Start: " & f.Start & "<br>"
response.write "Size: " & f.Length & "<br>"
Next
End Sub

Private Sub Upload()
Dim nCurPos, nDataBoundPos, nLastSepPos
Dim nPosFile, nPosBound
Dim sFieldName, osPathSep, auxStr

'RFC1867 Tokens
Dim vDataSep
Dim tNewLine, tDoubleQuotes, tTerm, tFilename, tName, tContentDisp, tContentType
tNewLine = Byte2String(Chr(13))
tDoubleQuotes = Byte2String(Chr(34))
tTerm = Byte2String("--")
tFilename = Byte2String("filename=""")
tName = Byte2String("name=""")
tContentDisp = Byte2String("Content-Disposition")
tContentType = Byte2String("Content-Type:")

uploadedYet = true

on error resume next
VarArrayBinRequest = Request.BinaryRead(Request.TotalBytes)
if Err.Number <> 0 then
response.write "<br><br><B>System reported this error:</B><p>"
response.write Err.Description & "<p>"
response.write "The most likely cause for this error is the incorrect setup of AspMaxRequestEntityAllowed in IIS MetaBase. Please see instructions in the <A HREF='http://www.freeaspupload.net/freeaspupload/requirements.asp'>requirements page of freeaspupload.net</A>.<p>"
Exit Sub
end if
on error goto 0 'reset error handling

nCurPos = FindToken(tNewLine,1) 'Note: nCurPos is 1-based (and so is InstrB, MidB, etc)

If nCurPos <= 1 Then Exit Sub

'vDataSep is a separator like -----------------------------21763138716045
vDataSep = MidB(VarArrayBinRequest, 1, nCurPos-1)

'Start of current separator
nDataBoundPos = 1

'Beginning of last line
nLastSepPos = FindToken(vDataSep & tTerm, 1)

Do Until nDataBoundPos = nLastSepPos

nCurPos = SkipToken(tContentDisp, nDataBoundPos)
nCurPos = SkipToken(tName, nCurPos)
sFieldName = ExtractField(tDoubleQuotes, nCurPos)

nPosFile = FindToken(tFilename, nCurPos)
nPosBound = FindToken(vDataSep, nCurPos)

If nPosFile <> 0 And nPosFile < nPosBound Then
Dim oUploadFile
Set oUploadFile = New UploadedFile

nCurPos = SkipToken(tFilename, nCurPos)
auxStr = ExtractField(tDoubleQuotes, nCurPos)
' We are interested only in the name of the file, not the whole path
' Path separator is \ in windows, / in UNIX
' While IE seems to put the whole pathname in the stream, Mozilla seem to
' only put the actual file name, so UNIX paths may be rare. But not impossible.
osPathSep = "\"
if InStr(auxStr, osPathSep) = 0 then osPathSep = "/"
oUploadFile.FileName = Right(auxStr, Len(auxStr)-InStrRev(auxStr, osPathSep))

if (Len(oUploadFile.FileName) > 0) then 'File field not left empty
nCurPos = SkipToken(tContentType, nCurPos)

auxStr = ExtractField(tNewLine, nCurPos)
' NN on UNIX puts things like this in the streaa:
' ?? python py type=?? python application/x-python
oUploadFile.ContentType = Right(auxStr, Len(auxStr)-InStrRev(auxStr, " "))
nCurPos = FindToken(tNewLine, nCurPos) + 4 'skip empty line

oUploadFile.Start = nCurPos-1
oUploadFile.Length = FindToken(vDataSep, nCurPos) - 2 - nCurPos

If oUploadFile.Length > 0 Then UploadedFiles.Add LCase(sFieldName), oUploadFile
End If
Else
Dim nEndOfData
nCurPos = FindToken(tNewLine, nCurPos) + 4 'skip empty line
nEndOfData = FindToken(vDataSep, nCurPos) - 2
If Not FormElements.Exists(LCase(sFieldName)) Then FormElements.Add LCase(sFieldName), String2Byte(MidB(VarArrayBinRequest, nCurPos, nEndOfData-nCurPos))
End If

'Advance to next separator
nDataBoundPos = FindToken(vDataSep, nCurPos)
Loop
StreamRequest.Write(VarArrayBinRequest)
End Sub

Private Function SkipToken(sToken, nStart)
SkipToken = InstrB(nStart, VarArrayBinRequest, sToken)
If SkipToken = 0 then
Response.write "Error in parsing uploaded binary request."
Response.End
end if
SkipToken = SkipToken + LenB(sToken)
End Function

Private Function FindToken(sToken, nStart)
FindToken = InstrB(nStart, VarArrayBinRequest, sToken)
End Function

Private Function ExtractField(sToken, nStart)
Dim nEnd
nEnd = InstrB(nStart, VarArrayBinRequest, sToken)
If nEnd = 0 then
Response.write "Error in parsing uploaded binary request."
Response.End
end if
ExtractField = String2Byte(MidB(VarArrayBinRequest, nStart, nEnd-nStart))
End Function

'String to byte string conversion
Private Function Byte2String(sString)
Dim i
For i = 1 to Len(sString)
Byte2String = Byte2String & ChrB(AscB(Mid(sString,i,1)))
Next
End Function

'Byte string to string conversion
Private Function String2Byte(bsString)
Dim i
String2Byte =""
For i = 1 to LenB(bsString)
String2Byte = String2Byte & Chr(AscB(MidB(bsString,i,1)))
Next
End Function
End Class

Class UploadedFile
Public ContentType
Public Start
Public Length
Public Path
Private nameOfFile

' Need to remove characters that are valid in UNIX, but not in Windows
Public Property Let FileName(fN)
nameOfFile = fN
nameOfFile = SubstNoReg(nameOfFile, "\", "_")
nameOfFile = SubstNoReg(nameOfFile, "/", "_")
nameOfFile = SubstNoReg(nameOfFile, ":", "_")
nameOfFile = SubstNoReg(nameOfFile, "*", "_")
nameOfFile = SubstNoReg(nameOfFile, "?", "_")
nameOfFile = SubstNoReg(nameOfFile, """", "_")
nameOfFile = SubstNoReg(nameOfFile, "<", "_")
nameOfFile = SubstNoReg(nameOfFile, ">", "_")
nameOfFile = SubstNoReg(nameOfFile, "|", "_")
End Property

Public Property Get FileName()
FileName = nameOfFile
End Property

'Public Property Get FileN()ame
End Class


' Does not depend on RegEx, which is not available on older VBScript
' Is not recursive, which means it will not run out of stack space
Function SubstNoReg(initialStr, oldStr, newStr)
Dim currentPos, oldStrPos, skip
If IsNull(initialStr) Or Len(initialStr) = 0 Then
SubstNoReg = ""
ElseIf IsNull(oldStr) Or Len(oldStr) = 0 Then
SubstNoReg = initialStr
Else
If IsNull(newStr) Then newStr = ""
currentPos = 1
oldStrPos = 0
SubstNoReg = ""
skip = Len(oldStr)
Do While currentPos <= Len(initialStr)
oldStrPos = InStr(currentPos, initialStr, oldStr)
If oldStrPos = 0 Then
SubstNoReg = SubstNoReg & Mid(initialStr, currentPos, Len(initialStr) - currentPos + 1)
currentPos = Len(initialStr) + 1
Else
SubstNoReg = SubstNoReg & Mid(initialStr, currentPos, oldStrPos - currentPos) & newStr
currentPos = oldStrPos + skip
End If
Loop
End If
End Function
%>

كد:

<!-- #include file="freeaspupload.asp" -->
<%
' ******************************************

' Change the value of the variable below to the pathname
' of a directory with write permissions where you want the
' files to be uploaded to

Dim uploadsDirVar
uploadsDirVar = "C:\Inetpub\wwwroot\pathto\images"

' ******************************************
function TestEnvironment()
Dim fso, fileName, testFile, streamTest
TestEnvironment = ""
Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if not fso.FolderExists(uploadsDirVar) then
TestEnvironment = "<B>Folder " & uploadsDirVar & " does not exist.</B><br>The value of your uploadsDirVar is incorrect. Open uploadTester.asp in an editor and change the value of uploadsDirVar to the pathname of a directory with write permissions."
exit function
end if
fileName = uploadsDirVar & "\test.txt"
on error resume next
Set testFile = fso.CreateTextFile(fileName, true)
If Err.Number<>0 then
TestEnvironment = "<B>Folder " & uploadsDirVar & " does not have write permissions.</B><br>The value of your uploadsDirVar is incorrect. Open uploadTester.asp in an editor and change the value of uploadsDirVar to the pathname of a directory with write permissions."
exit function
end if
Err.Clear
testFile.Close
fso.DeleteFile(fileName)
If Err.Number<>0 then
TestEnvironment = "<B>Folder " & uploadsDirVar & " does not have delete permissions</B>, although it does have write permissions.<br>Change the permissions for IUSR_<I>computername</I> on this folder."
exit function
end if
Err.Clear
Set streamTest = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
If Err.Number<>0 then
TestEnvironment = "<B>The ADODB object <I>Stream</I> is not available in your server.</B><br>Check the Requirements page for information about upgrading your ADODB libraries."
exit function
end if
Set streamTest = Nothing
end function

function SaveFiles
Dim Upload, fileName, fileSize, ks, i, fileKey

Set Upload = New FreeASPUpload
Upload.Save(uploadsDirVar)

' If something fails inside the script, but the exception is handled
If Err.Number<>0 then Exit function

SaveFiles = ""
ks = Upload.UploadedFiles.keys
if (UBound(ks) <> -1) then
SaveFiles = "<B>Files uploaded:</B> "
for each fileKey in Upload.UploadedFiles.keys
SaveFiles = SaveFiles & Upload.UploadedFiles(fileKey).FileName & " (" & Upload.UploadedFiles(fileKey).Length & "B) "
next
else
'SaveFiles = "The file name specified in the upload form does not correspond to a valid file in the system."
end if

session("displaymsg")="Images Uploaded.<br />"

response.redirect "uploadimages.asp"

end function
%>
<%
Dim diagnostics
if Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") <> "POST" then
diagnostics = TestEnvironment()
if diagnostics<>"" then
response.write "<div>"
response.write diagnostics
response.write "<p>After you correct this problem, reload the page."
response.write "</div>"
end if
else
response.write "<div>"
response.write SaveFiles()
response.write "<br><br></div>"
end if
%>

 فایل دیگری باز کنید و کد های زیر را درون آن قرار دهید و با نام freeaspupload.asp ذخیره کنید.

كد:

برای تغییر مسیر آپلود تصاویر در دستور

 

در فایل upload.asp مسیر را تغییر دهید

uploadsDirVar = "C:\Inetpub\wwwroot\pathto\images"

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 مرداد 1385    | توسط: بهرام بهرام بیگی    | طبقه بندی: Server Side،     |
نظرات()